Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wiedmi stos

Josephine Angelini
pubblicato da Jaguar

Prezzo online:
8,99

Lily Proctor przesza ogromn przemian. Z chorowitej dziewczynki, któr niegdy bya, przeistoczya si w potn czarownic. Zdobya pozycj liderki, poprowadzia wiernych sobie ludzi do walki i (po stracie pierwszej mioci oraz zdradzie ukochanego), dowiedziaa si o bólu i stracie wicej, ni kiedykolwiek chciaa wiedzie. W wiecie zupenie innym ni ten, który znaa do tej pory, Lily i jej sabat poszukuj odpowiedzi na pytania dotyczce przyszoci wiata. Co bd musieli zrobi, eby uchroni go przed zagad? Jak pokona sploty bez uycia broni nuklearnej i okrutnego zachowania jakie prezentowaa Lillian - alter ego Lily? Jak wiele bd musieli powici? Autorka wiatowego bestsellera po raz kolejny zabiera czytelników w fascynujcy wiat magi.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Jaguar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788376865683

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wiedmi stos"

Wiedmi stos
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima