Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zehirli Masallar

Arzu Özev
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,11

Bizden sr gibi saklanan bir gerçek var. Bugüne dek bize anlatlanlar sadece zehirli masallar...

çimdeki eytanlarla, dümanlarla, yok edicilerle savaacam. Bende var olan o cennet yere kavuacam. Çok mutlu olmaktan daha azn hak etmiyorum. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz

Anne babalarmz, anneanne ve dedelerimiz, onlarn anne babalar... Tarih binyllardr anlatt masallarla bizi zehirledi. Çoumuzun sorgulamadan kabul ettii bu yalanlar, nesillerden nesillere kymetli bir mirasmçasna aktarld. u anda esenlikten bu denli uzaksak, bu masallar yüzünden. htiras, vesvese, üphe, açgözlülük, öfke, kskançlk, ehvet, kin ve kibir tarih boyunca tüm çocuklara süslü kyafetler olarak bayram havasnda enliklerle giydirildi. Paylama, sevecenlik, affetme, tevazu, sükûnet, efkat tozlu raflara kaldrld. Buna ramen, hayatmz boyunca içimizi trmalayan bir eyler oldu. Bir iç sknts. Bir rahatszlk. Bir yabanclk. Bastrmaya, saklamaya, hatta parçalamaya çaltmz bir aray. htirasla peine dütüümüz hiçbir hedef bize vaat ettii esenlii salayamad. Artk baka bir yol aramann zaman gelmedi mi? Bildiklerimizi zorlayacak, zehrimizi aktacak, ezber bozacak yeni bir yol?

Kendini tanma yolculuu için vakit geldi... yileme yolculuu için...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050961591

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zehirli Masallar"

Zehirli Masallar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima