Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zeven geestige knaapjes

Astere Michel Dhondt
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Zeven geestige knaapjes, is een zeer bijzonder boek, waarin realisme en dichterlijkheid, observatie en symboliek, fantasie en satire, op geraffineerde wijze tot een uniek geheel zijn verweven. De lezer wordt van de ene verrassing naar de andere gevoerd. Men weet nooit welke draai het verhaal in de volgende zin eensklaps zal nemen - en toch blijft alles dwingend en overtuigend, van het beklemmende begin tot het apocalyptische plot toe.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789023471783

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zeven geestige knaapjes"

Zeven geestige knaapjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima