Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Nasl ki krizler burjuvazinin modern üretici güçleri yönetmede yetersizliini aça çkaryorsa, büyük üretim ve ulam tesislerinin anonim irketlere, tröstlere veya devlet mülkiyetine dönüümü de, bu amaç çin burjuvazinin gereksizliini gösterir. Kapitalistlerin her çeit toplumsal ilevlerini imdi maal memurlar yerine getiriyor. Kapitalistin artk sermaye rantlarn cebe indirmekten, faiz kuponu kesmekten ve kapitalistlerin birbirlerine sermaye aktardklar borsada oynamaktan baka toplumsal bir eylemi kalmad. Kapitalist üretim tarz önce içileri nasl kovduysa imdi de kapitalistleri kovuyor ve onlar da aynen içiler gibi, ilk anda henüz yedek sanayi ordusuna deilse bile, nüfusun fazlalklar arasna sürüyor."

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785942702

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ütopyadan Bilime Sosyalizm"

Ütopyadan Bilime Sosyalizm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima