Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bugün geri kalan hayatnn ilk günü."te mutfaktaki taban üzerinde yer alan bu motto Tess'in akln bandan almtr. Her ne kadar üniversite öncesinde son bir tatil için Floransa'da olsa da hayat sonsuza kadar deimek üzeredir. Gus ve ailesi de Floransa'dadr. Onlarn da hayat dramatik bir ekilde deimitir. Bu on sekiz yandaki iki gencin yolu ngiltere'ye dönmeden önce kesiir. Sonra aradan on alt yl geçer. Hayat ve ak her ikisine de farkl yollar çizer. Bu kadar zamandan ve bir sürü olaydan sonra birbirilerinden uzaktaki bu iki gencin tekrar bir araya gelme ans yoktur herhalde, deil mi?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/01/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441131

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Özledim Seni"

Özledim Seni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima